Overslaan en naar de inhoud gaan

Dossiernummer: OMV_2018012670

Immo Wina NV heeft een melding verricht voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting klasse 3.

Kort omschreven gaat het over een overname en gedeeltelijke stopzetting van een landbouwbedrijf met regularisatie van een grondwaterwinning.

De gemelde handelingen/exploitatie worden/wordt uitgevoerd op volgend adres: Beekstraat (E.) 1 te 9790 Wortegem-Petegem. Kadastraal gekend als Afd. 4 Sectie B nr. 206 C.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 februari 2018 akte genomen van de melding.
De meldingsakte kan worden ingekeken bij de gemeentelijke milieudienst, op volgend adres: Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename. Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 27 februari 2018. Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • € 200 bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
  • € 100 bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)