Overslaan en naar de inhoud gaan

Omleidingsweg: nieuw tracé

De provincie West-Vlaanderen wil een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opmaken om het tracé voor een westelijke omleidingsweg rond Anzegem vast te leggen in een reservatiestrook.
Om de mogelijke effecten van het plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, werd in 2016 een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Tijdens dit onderzoek kwam er een nieuw alternatief traject ter hoogte van de Dompelstraat - Korte Winterstraat – Lange Winterstraat – Landergemstraat – Kouterstraat naar boven.
De Provincie wil daarom de bevolking opnieuw bevragen. De lokale aanpassing aan het initiële tracé die voorgesteld wordt op basis van het milieuonderzoek heeft geen gevolgen voor de gemeente Wortegem-Petegem, maar veiligheidshalve wordt de terinzagelegging in alle gemeenten die oorspronkelijk betrokken waren, hernomen.

Plannen inkijken
Het plan-MER ligt van dinsdag 3 april tot en met woensdag 2 mei ter inzage bij de gemeenten Anzegem, Wortegem-Petegem en Waregem, bij de Provincie West-Vlaanderen en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. 
Ook via de website www.west-vlaanderen.be/rup-omleidingsweg-anzegem kunnen de plannen geraadpleegd worden.
In die periode kunnen bewoners adviezen, opmerkingen en suggesties indienen bij de gemeentebesturen van Anzegem, Wortegem-Petegem en Waregem, bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel of via mail naar mer@vlaanderen.be.

omleidingsweg nieuw tracé