Overslaan en naar de inhoud gaan

POLET XAVIER heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het uitbreiden van een werkplaats en aanbouwen van een tuinberging.

De aanvraag heeft als adres Waregemseweg 102 te Wortegem-Petegem.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 mei 2018 de omgevingsvergunning deels verleend (uitbreiden werkplaats) en deels geweigerd (aanbouwen tuinberging).

De beslissing ligt van 15 mei 2018 t.e.m. 14 juni 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend adres: Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem, en bij voorkeur na afspraak.  De openingsuren zijn iedere werkdag van 8u30 tot 12u en donderdagnamiddag van 13u tot 18u30.

U kunt de beslissing ook raadplegen op: www.omgevingsloket.be (publiek loket) – OMV_2018014034.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift :

  • digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be (publiek loket) - OMV_2018014034
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, W. Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

Dien het beroep in binnen 30 dagen die ingaan op 15 mei 2018.  Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
- het college van burgemeester en schepenen van Wortegem-Petegem, Waregemseweg 35.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek
  • de volgende referentie: OMV_2018014034
  • de redenen waarom u beroep aantekent
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning
  • of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer 091-0005494-91 (IBAN: BE23 0910 0054 9491, BIC GKCCBEBB) van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning (OMV_2018014034)"  en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.