Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven nog zeker tot en met 31 augustus 2021 op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over de vaccinatiecampagne

Nieuw Algemeen Politiereglement pakt nieuwe vormen van overlast aan

Vanaf 1 juni 2021 treedt in de Politiezone Vlaamse Ardennen een nieuw algemeen politiereglement (of ook wel GAS-reglement genoemd) in werking. 

Het vorig Algemeen Politiereglement (APR) van de Politiezone Vlaamse Ardennen, waar Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde en Wortegem-Petegem deel van uitmaken, dateerde reeds van 2015. 
Een aantal nieuwe evoluties in de maatschappij zorgden ervoor dat het reglement onder de loep genomen werd en een aantal nieuwe artikels werden toegevoegd en een aantal andere artikels verder gespecifieerd. Het accent blijft liggen op het aanpakken van overlast en vandalisme.

Om tot dit Algemeen Politiereglement te komen, werd een lange weg afgelegd waarbij het reglement werd voorgelegd aan verschillende instanties ter goedkeuring. Het werd de afgelopen maanden goedgekeurd door de verschillende gemeenteraden.  Een mooi stukje teamwerk over de grenzen van de gemeenten heen. 

Aangepaste artikels

Een aantal zaken blijven ongewijzigd. Denken we maar aan het feit dat het geluid van spelende kinderen nooit overlast kan veroorzaken, dat men het recht heeft om op zondag het gras af te rijden, dat wildplassen niet toegelaten is, dat het gebruik van veldkanonnen onder strikte voorwaarden én mits het verkrijgen van een vergunning toegestaan blijft of dat de nachtrust moet gerespecteerd worden.
Een aantal andere artikels werden aangepast en zo nodig vervolledigd. 

  • Art. 15: net als voor het verdelen van drukwerk op het openbaar domein, moet er ook toestemming gevraagd worden voor het verdelen van stalen van gebruiks- of verbruiksproducten (samples);
  • Art. 37: het blijft verboden confetti en andere materialen te werpen, tenzij na toelating van het lokaal bestuur. Ook het gebruik daartoe van materialen bestaande uit kunststof (plastiek) wordt verboden.
  • Art. 74: kampvuren zijn enkel toegelaten mits schriftelijke toelating van het lokaal bestuur;
  • Art. 81: het blijft verboden om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers te laten ontploffen en wensballonnen op te laten. Feestvuurwerk mag wel nog afgestoken worden in de nacht van 31 december op 1 januari zonder dat hier vooraf toestemming moet verkregen worden van het lokaal bestuur. De tijdsvork waarin vuurwerk mag afgestoken verkleint. Het is enkel nog toegelaten van 23u tot 01u.
  • Art. 89: de exploitatie van een vaste horeca-inrichting is onderworpen aan een vergunning uitgereikt door het lokaal bestuur. Een exploitant mag zijn/haar zaak pas openen nadat hij over deze vergunning beschikt. Uitbaters van vaste horeca-inrichtingen die nu reeds een zaak uitbaten, zullen gecontacteerd worden door de administratie van het lokaal bestuur en een vergunning ontvangen.

Verbod op oneigenlijk gebruik, bezit en verhandelen van lachgas 

Lachgas wordt gebruikt via gaspatronen voor slagroomspuiten of uit gasflessen. Een ballon wordt via de gasfles of met het patroon gevuld en vervolgens wordt uit die ballon het gas ingeademd. Via de longen komt het gas snel in het bloed terecht en gaat het naar de hersenen waardoor het een snelle euforische roes veroorzaakt. Het gebruik van lachgas houdt een aantal ernstige risico’s in. Als Politiezone merkten we op dat lachgas ook op ons grondgebied werd gebruikt en verkocht. In art. 75 wordt gesteld dat het verboden is om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen, te bezitten of te gebruiken indien dit gericht is op het oneigenlijk gebruik van de middelen met als doel het bekomen van een roeseffect.

Winkeldiefstal

(Poging tot) winkeldiefstal kan, indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, afgehandeld worden via het APR. 

Leeftijdsverlaging

In het nieuw Algemeen Politiereglement werd de leeftijd verlaagd van van 16 jaar naar 14 jaar. De bepalingen die opgenomen zijn in het reglement zijn dus van toepassing op iedereen die de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt op het moment van de feiten. De alternatieve afhandeling, b.v. gemeenschapsdienst, wordt in het nieuwe reglement uitgebreid.

Sancties

Vastgestelde inbreuken op het reglement kunnen gestraft worden met een gemeentelijke administratieve geldboete van maximal 350 euro voor meerderjarigen en maximaal 175 euro voor minderjarigen vanaf 14 jaar.
Vooraleer een geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar kan een lokale bemiddeling als alternatieve maatregel worden voorgesteld. Bij minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar bereikt hebben op het tijdstip van de feiten, wordt het opleggen van een administratieve geldboete steeds voorafgegaan door een bemiddelingsaanbod. 
Zowel minder- als meerderjarigen kunnen een gemeenschapsdienst opgelegd krijgen als sanctie.
Bij minderjarigen worden de ouder(s), voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige geïnformeerd over de vastgestelde feiten en worden zij op deze wijze aangesproken op hun ouderlijke verantwoordelijkheid en betrokken in de procedure.