Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over vaccinaties en certificaten

Erosiebestrijdingsmaatregelen

Het aanvraagformulier kan je via deze link downloaden.

Art 1.
Binnen de perken van de in de jaarlijkse begroting voorziene budgetten kan de gemeente aan de landbouwers onder bepaalde voorwaarden een subsidie verlenen voor de aanleg en het onderhoud van grasbufferstroken.

Art. 2.
Subsidies kunnen aangevraagd worden door actieve landbouwers. Dit betekent dat ze bij het Departement voor Landbouw en Visserij geregistreerd staan als actieve landbouwer. De percelen moeten uitgebaat en geregistreerd zijn als landbouwgrond in het Vlaamse Gewest en tijdens de hele looptijd van de beheersovereenkomst in gebruik zijn door de landbouwer.

Art. 3.
De maatregelen kunnen enkel gesubsidieerd worden op percelen met een reëel erosierisico. Dit erosierisico wordt ingeschat met behulp van de erosiegevoeligheidskaart voor Wortegem-Petegem of wordt ter plaatse ingeschat door de bevoegde ambtenaar. Bijkomend advies van de gemeentelijke erosiecoördinator of bedrijfsplanner is mogelijk.

Art. 4.
Bij elke aanvraag voor het bekomen van een subsidie zal worden nagegaan of een subsidiëring via de bestaande beheersovereenkomsten van VLM niet mogelijk is. De gemeente zal hiervoor beroep doen op de erosiecoördinator van de Provincie Oost-Vlaanderen of op de regionale bedrijfsplanner.

Art. 5.
Voor het bekomen van de subsidie gelden volgende beheersmaatregelen en voorwaarden:

Aanleg en onderhoud grasstrook:

Aanleg

  • Voor 31 mei van het eerste werkjaar wordt een grasstrook aangelegd op een plaats waar water en sediment afstromen.
  • De locatie van de strook wordt bepaald in overleg met de landbouwer. In ieder geval moet de strook over de volledige perceelsbreedte worden ingezaaid en minimum 10 meter diep en maximum 25 meter diep zijn gemeten langs de rooilijn.

Onderhoud

  • De grasstrook mag tijdens het hele jaar gemaaid of geklepeld worden.
  • De grasstrook moet minstens 1 keer om de twee jaar gemaaid worden en het maaisel moet afgevoerd worden om verruiging en verbossing tegen te gaan.
  • Schade aan grasstroken wordt meteen hersteld.
  • Een eventuele ploegvoor of -wal tussen de akker en de grasstrook wordt genivelleerd om goede erosiebestrijdende werking van de strook te verzekeren.

Art. 6.
Gekoppeld aan de maatregel verleent de gemeente een subsidie aan de rechthebbende. Het subsidiebedrag zal per jaar en per ha uitbetaald worden aan de rechthebbende: aanleg en onderhoud grasstroken: € 619 / ha

Er wordt geen subsidie verleend indien de aanvrager al enig andere vergoeding ontvangt voor de betrokken percelen.

Art. 7.
Procedure:

  • De subsidieaanvraag wordt ingediend bij het gemeentebestuur met een aanvraagformulier dat kan worden bekomen bij de milieudienst van de gemeente. Aanvragen worden ingediend voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar.
  • Een afgevaardigde van het gemeentebestuur kan ter plaatse komen om de uitgevoerde werken te controleren. Blijken de voorwaarden niet nageleefd, dan kan de toelage teruggevorderd worden, verhoogd met € 100 aan administratiekosten.

Art. 8.
De rechthebbende is verplicht elke wijziging in eigendom of pacht van de betrokken percelen schriftelijk te melden aan de gemeente. In geval van een nieuwe beheerder (pachter of eigenaar) kan de subsidie worden teruggevorderd van degene die de subsidie verkregen heeft.

Art. 9.
De subsidie wordt integraal uitbetaald na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen.