Overslaan en naar de inhoud gaan

Elk Vlaams gezin betaalt mee om afvalwater te zuiveren. Dit heet de ‘heffing op de waterverontreiniging’. De meeste gezinnen betalen via een bijdrage op de waterfactuur van hun watermaatschappij. Het is mogelijk dat je voor deze zuivering een aparte factuur krijgt van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het biljet ‘heffing op de waterverontreiniging’.

Heb je recht op een sociaal tarief? Dan betaal je slechts 20% van de heffing.
Wordt je afvalwater gezuiverd in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)? Dan kom je in aanmerking voor een vrijstelling van de heffing.

Wie zelf zijn afvalwater zuivert in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA), kan een vrijstelling van de heffing krijgen. Voor IBA’s beheerd door een watermaatschappij, gemeente of rioolbeheerder, informeert de watermaatschappij de VMM rechtstreeks. Wie een IBA in eigen beheer heeft, moet de vrijstelling via een attest van de burgemeester aanvragen. Als de VMM in het bezit is van een geldig attest van de burgemeester, of de nodige informatie rechtstreeks van de watermaatschappij ontving, dan kent ze de vrijstelling automatisch toe. Er wordt dan geen heffingsbiljet (het hele jaar 2018 gezuiverd) of een heffingsbiljet met een gedeeltelijke  vrijstelling (IBA in gebruik genomen in de loop van 2018) verzonden.

Gewijzigde procedure IBA-attest van de burgemeester

Wie zelf zijn afvalwater zuivert in een IBA en toch een heffingsbiljet zonder vrijstelling ontvangt, moet een nieuwe aanvraag indienen bij zijn gemeentebestuur. De nieuwe procedure verloopt als volgt:

  • De vrijstellingsaanvraag wordt, samen met een kopie van het heffingsbiljet (of de afscheurstrook), schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de IBA ligt. Dit moet binnen drie maanden (te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet) gebeuren. De datum waarop de vrijstellingsaanvraag is ingediend bij de gemeente bepaalt of de aanvraag tijdig is.
  • De gemeente onderzoekt de aanvraag en moet hierbij een IBA-attest invullen en ondertekenen. Dit attest is maximum 5 jaar geldig.
  • De gemeente bezorgt de aanvraag dan samen met het attest of de weigeringsbeslissing aan de bevoegde watermaatschappij, binnen drie maanden vanaf de dag na ontvangst van de aanvraag.
  • De aanvrager krijgt een kopie van de gemeente.

Heeft de aanvraag betrekking op vrijstelling van de heffing, dan stuurt de watermaatschappij het dossier door naar de VMM voor verdere afhandeling. De VMM deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.

Meer informatie over de vrijstelling bij gebruik van een IBA.

Toelichtingsfolder vrijstelling van de heffing of sociaal tarief.