Overslaan en naar de inhoud gaan

Dossiernummer: OMV_2018068680

De heer Merchiers Pierre heeft een melding verricht voor:    

  • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Kort omschreven gaat het over een regularisatie van een schrijnwerkerij.

De melding heeft betrekking op een terrein gelegen Oudenaardseweg 120, 9790 Wortegem-Petegem;  met als kadastrale omschrijving Afdeling WORTEGEM-PETEGEM 3 AFD (MOREGEM), sectie A, 0319 L 2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 juli 2018 akte genomen van de melding.

De melding ligt tot 25 augustus 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend adres: Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem, en bij voorkeur na afspraak. De openingsuren zijn iedere werkdag van 8u30 tot 12u00 en donderdagnamiddag van 13u00 tot 18u30.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename. 
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen    
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges    
Koning Albert II-laan 35 bus 81    
1030 Brussel 

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 26 juli 2018. Deze dag is niet inbegrepen. 
Dien het verzoekschrift in 5-voud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. 

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan: 

  • het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem
  • de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename). 

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens: 

  • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres; 
  • het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder ; 
  • het voorwerp van het beroep; 
  • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen; 

5.     een inventaris van de overtuigingsstukken. 
U bent een rolrecht verschuldigd van: 

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging 
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. 

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Wortegem-Petegem
26 juli 2018