Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Waregemseweg 35 – 9790 Wortegem-Petegem heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Kort omschreven gaat het over het exploiteren van een nieuw gemeentelijk containerpark.

De aanvraag heeft als adres Waregemseweg zn, 9790 Wortegem-Petegem met als kadastrale omschrijving:
1 AFD (WORTEGEM) sectie A 0814 B,
1 AFD (WORTEGEM) sectie A 0788,
1 AFD (WORTEGEM) sectie A 0807 B,
1 AFD (WORTEGEM) sectie A 0814 A,
1 AFD (WORTEGEM) sectie A 0789.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 juli 2018 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt van 9 augustus 2018 tot en met 8 september 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem, en bij voorkeur na afspraak. De openingsuren zijn iedere werkdag van 8u30 tot 12u en donderdagnamiddag van 13u tot 18u30.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.    
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

  • digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be - publiek loket - OMV_2018038295
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, W. Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Dien het beroep in binnen 30 dagen die ingaan op 9 augustus 2018.  Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek
  2. de volgende referentie: OMV_2018038295
  3. de redenen waarom u beroep aantekent
  4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning
  5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer 091-0005494-91 (IBAN: BE23 0910 0054 9491 - BIC: GKCCBEBB) van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018038295” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.