Overslaan en naar de inhoud gaan
OLV Geboortekerk

In overleg tussen het gemeentebestuur, het parochieteam van de vijf kerken, het centraal kerkbestuur van Wortegem-Petegem en alle kerkfabrieken die eronder ressorteren werd voor de gemeente Wortegem-Petegem een kerkenbeleidsplan opgemaakt. Dit kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd door de bisschop van Gent op 7 augustus 2017 en aansluitend door de gemeenteraad op 28 september 2017.

OLV Geboorte en Sint-Rochuskerk van Wortegem
Als resultaat van de inventarisatie en de overlegmomenten werd in het kerkenbeleidsplan onder meer opgenomen dat via een haalbaarheidsstudie zou worden nagegaan of het mogelijk is om de Onze-Lieve-Vrouw Geboorte en Sint-Rochuskerk van Wortegem in te richten als polyvalente ruimte, al dan niet in combinatie met een ‘stille ruimte’.

Dit dossier werd in 2018 geselecteerd voor een deels gesubsidieerd begeleid haalbaarheidsonderzoek.
Dit haalbaarheidsonderzoek betreft een onderzoek naar toekomstige functies voor een volledige of gedeeltelijke herbestemming van de kerk en werd uitgevoerd door het Projectbureau Herbestemming Kerken, aangesteld in het kader van een door de Vlaamse gemeenschap afgesloten raamovereenkomst.

Scenario herbestemming en ontwijding
Het door het studiebureau uitgewerkte scenario omvat een uitbouw van de kerk aan de kant van café Tempo om functies als vestaire, keuken en sanitair in onder te brengen. In de kerk zelf wordt ter hoogte van het transept een ‘tramezzo’ binnengebracht, waarin enerzijds een bar kan worden ingericht en dat anderzijds zorgt voor een afscheiding tussen de koren en het middenschip van de kerk. Het bij de sacristie aansluitend noordelijk koor kan dienst doen als ‘stille ruimte’, zonder dat hiervoor infrastructurele kosten moeten worden gemaakt die een volledige herbestemming op langere termijn zouden hypothekeren. De visie bestaat erin de werken op een kwalitatieve manier uit te voeren, zonder de kerk drastisch te veranderen. Zo zal het gebouw blijven gebruikt worden waarvoor het altijd is bedoeld: de gemeenschap van Wortegem-Petegem samenbrengen.    
De procedure tot ontwijding van de kerk werd inmiddels ook opgestart. De nodige aanvraag daartoe werd ingediend bij het bisdom.    
Ondertussen kan de gemeente starten met de procedure tot het aanstellen van een architect voor het opmaken van een ontwerp voor de omvorming van de kerk tot een polyvalente ruimte met integratie van een ‘stille ruimte’.

Timing
Voor de werken zelf wordt een gefaseerde aanpak vooropgesteld om op een realistisch tempo te evolueren tot een herbestemming van de kerk van Wortegem. We zijn dus nog lang niet aan ‘de eerste steenlegging’ toe. Het is wel de ambitie om in het meerjarenplan 2020-2025 de budgetten te voorzien voor de eerste fase van de herbestemming.

Naamgeving
Waar de kerk nu alleen nog gebruikt wordt voor begrafenissen, huwelijken, occasionele vieringen, enz. …, zal het kerkgebouw toekomstgericht opnieuw een grotere publieke functie krijgen.    
Daarom gaan we ook op zoek naar een passende naam voor deze nieuwe gemeenschapsruimte. Heb jij een lumineus idee voor een naam die de geschiedenis van de kerk verbindt met de toekomstige functie? Laat het ons dan zeker weten via gemeente@wortegem-petegem.be!

Infovergadering
Voor alle geïnteresseerde inwoners organiseerde het gemeentebestuur op maandag 3 juni 2019 in de kerk van Wortegem een infosessie om het eerste scenario tot herbestemming toe te lichten. Bekijk hier de presentatie van die avond.