Overslaan en naar de inhoud gaan
gezonde gemeente

Dinsdagavond 7 mei 2019 ondertekende ons gemeentebestuur op het startevent ‘Gezonde Gemeente’ het charter Gezonde Gemeente. Zo engageren we ons om verder werk te maken van een structureel preventief gezondheidsbeleid. 

‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s, met als nauw betrokken partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) met de steun van de Vlaamse overheid. 

Door ondertekening van het charter engageren lokale besturen zich om werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Ze streven ernaar om de gezonde keuze de meest gemakkelijke keuze te maken. Het wegwerken van de gezondheidsverschillen staat steeds voorop. Zij zullen gezondheidscampagnes voor hun burgers en personeel uitwerken, steeds op basis van lokale noden en inspelend op actuele tendensen en gedragen door de verschillende gemeentelijke diensten.
Logo Gezond+ vzw neemt het engagement op om deze  steden en gemeenten in dit kader te coachen op maat van hun doelstellingen, mogelijkheden en draagkracht.  Dit doen ze samen met meerdere regionale partners. 

Gemeenten worden ook aangespoord om gezondheid volwaardig te integreren als doelstelling in het lokale meerjarenplan 2020-2025.

Charter voor een gezonde gemeente 2019-2024

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem engageert zich om tijdens deze legislatuur 2019 - 2024 verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons streefdoel is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt.

Om dit te realiseren, streeft het gemeentebestuur Wortegem-Petegem volgende beleidsintenties na: 

  • Planmatig en onderbouwd - volgens de principes van Gezonde Gemeente - werken aan preventieve gezondheid. 
  • Gezondheid een duidelijke plaats geven in het lokaal meerjarenplan 2020 - 2025. 
  • Meer en betere samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen onderling.
  • De burgers, buurgemeenten en externe partners nauw betrekken bij het gezondheidsbeleid. 
  • Lokale gezondheidsacties en -projecten zo uitdenken dat ze een samenhangend en onderbouwd geheel vormen van zowel educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding. 
  • Een voorbeeldfunctie vervullen naar alle stakeholders. 
  • Communiceren naar alle stakeholders over de geleverde inspanningen en realisaties met het label Gezonde Gemeente. 
  • Voldoende personeel, budget en deskundigheid voorzien om bovenstaande intenties te realiseren.

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem geeft hiermee niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities maar helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Het gemeentebestuur kan hiervoor in eerste instantie beroep doen op het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) en de inhoudelijke en communicatieve ondersteuningsmaterialen van Gezonde Gemeente. Om deze samenwerking te concretiseren kunnen het gemeentebestuur en het Logo een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. De samenwerkingsovereenkomst kan worden uitgebreid met andere partners zoals het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

Daarnaast kunnen het Logo, het CGG en het gemeentebestuur beroep doen op verschillende Vlaamse expertisecentra zoals het Vlaams Instituut Gezond Leven, het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).