Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

REGLEMENT PROJECTRONDE “BUURTBOUWERS”

Artikel 1: Doelstelling

Dit reglement heeft tot doel een algemene en duidelijke regeling uit te werken omtrent de toekenning van toelagen aan projecten die positief bijdragen aan de uitbouw van een sterkere buurt.

Artikel 2: Doelgroep 

Onder de vorm van het participatietraject “BuurtBouwers” kunnen een natuurlijk persoon ouder dan 14 jaar, een feitelijke vereniging, een vzw en een privaatrechtelijke rechtspersoon (vb. een nv, bvba, …) gedomicilieerd of met maatschappelijke -/ exploitatiezetel in Wortegem-Petegem, projecten indienen voor de besteding van de bedragen zoals vastgelegd in artikel 3.

Artikel 3: Begroting

§1 Voor de burgerbegroting wordt een budget voorzien van € 100.000, waarvan 
€ 50.000 wordt voorzien in 2018 en € 50.000 in 2019. Het totaalbudget wordt als volgt verdeeld:

 • Het best scorende project van elke deelgemeente krijgt het gevraagde budget en kan uitgevoerd worden.
 • Het resterende budget wordt over de volgende hoogst gerangschikte projecten verdeeld, ongeacht de deelgemeente. Op die manier krijgen ook bovenlokale projecten de kans om budget te krijgen.

§2 De toelage kan niet aangewend worden voor (onkosten)vergoedingen die niet rechtstreeks aan het project verbonden zijn (zoals verplaatsingskosten, kosten gemaakt tijdens vergaderingen over het project, …).


Artikel 4: Bekendmaking en voorwaarden

§1 Via bewonersplatformen per deelgemeente, de gemeentelijke website, het gemeentelijk infoblad en de digitale nieuwsbrief wordt het project “BuurtBouwers” toegelicht aan de inwoners van Wortegem-Petegem.

§2 Projecten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het project moet de inwoners van Wortegem-Petegem ten goede komen.
 • Het project moet plaatsvinden in een van de deelgemeenten van Wortegem-Petegem op openbaar domein.
 • Het project moet kaderen binnen de bevoegdheden van het gemeentebestuur.
 • Het project mag nog niet voorkomen in het MJP van het gemeentebestuur of hiermee in conflict zijn.
 • Het project mag van het gemeentebestuur geen andere subsidies ontvangen.
 • Het project moet vallen binnen één van de zeven categorieën bepaald in artikel 5.
 • Voor het project mag een maximale toelage van € 5.000 worden gevraagd. Dit mag vrij worden aangevuld met eigen middelen.
 • Het project moet minstens 25 unieke stemmen halen om te kunnen winnen.
 • Het project moet kunnen worden uitgevoerd binnen de tijdspanne van één jaar vanaf 1 juli 2018.
 • Het project mag niet van volgende aard zijn: 
  • levensbeschouwelijk evenement
  • commerciële activiteit
  • activiteit met een politiek doeleinde
  • fondsenwerving.

Deze voorwaarden zijn cumulatief.

Artikel 5: Categorieën waarbinnen projecten kunnen worden ingediend 

 • Cultuur/vormingen
 • Fietsers en voetgangers
 • Groen
 • Sport 
 • Straten en pleinen
 • Sociale projecten/participatie
 • Verenigingen en bewonersgroepen

Artikel 6: Aanvraag 

De projecten kunnen ingediend worden vanaf 1 maart 2018 tot en met 30 april 2018 via de gemeentelijke website www.wortegem-petegem.be/buurtbouwers of via het daartoe bestemde invulformulier.

Artikel 7: Weerhouden projecten

§1 Na controle op het wettelijk kader en de ingediende financiële raming van het project, neemt het gemeentebestuur uiterlijk op 16 mei 2018 contact op met de indiener van het project om feedback te geven. Projecten die niet voldoen aan de voorwaarden zullen niet weerhouden worden. Het College van Burgemeester en Schepenen legt de definitieve lijst vast van de weerhouden projecten, rekening houdende met de onderhoudskosten voor het project, en dit uiterlijk tegen 31 mei 2018.

§2 Via een bewonersplatform worden de indieners van de weerhouden projecten uitgenodigd om hun project voor te stellen aan de inwoners van Wortegem-Petegem.

Artikel 8: Publicatie en stemming weerhouden projecten

§1 De weerhouden projecten worden ter stemming gepubliceerd op de gemeentelijke website.

§2 Uitsluitend inwoners van Wortegem-Petegem ouder dan 14 jaar kunnen na registratie – hetzij online, hetzij offline – maximaal drie stemmen uitbrengen. Dit in de vorm van een top drie:

 • 1e plaats: 3 punten
 • 2e plaats: 2 punten
 • 3e plaats: 1 punt

In het geval er slechts op één project gestemd wordt, krijgt dit project 3 punten. In het geval er op twee projecten gestemd wordt, krijgt het project op de eerste plaats 3 punten en het project op de tweede plaats 2 punten. De stemperiode loopt van 1 juni 2018 tot en met 30 juni 2018. De bekendmaking van de winnende projecten gebeurt via de diverse gemeentelijke communicatiekanalen.

Artikel 9: Rangschikking en uitvoering van de weerhouden projecten

§1 Om te kunnen winnen moet een project minstens 25 unieke stemmen halen.

§2 Het best scorende project (rekening houdende met de ondergrens van 25 unieke stemmen) van elke deelgemeente krijgt het gevraagde budget en wordt uitgevoerd. 
Het resterende budget wordt over de volgende hoogst gerangschikte projecten verdeeld (mits de ondergrens van 25 unieke stemmen), ongeacht de deelgemeente waarop ze betrekking hebben. Bovenlokale projecten kunnen dus ook budget krijgen.

§3 Projecten kunnen uitgevoerd worden door een natuurlijk persoon, feitelijke vereniging, vzw of privaatrechtelijke rechtspersoon. De vooropgestelde termijn voor uitvoering loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.

§4 Alle realisaties worden eigendom van het gemeentebestuur Wortegem-Petegem.

Artikel 10: Uitbetaling  prefinanciering

§1 Toegekende middelen kunnen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van het project. Alle gemaakte kosten moeten worden aangetoond door bewijsstukken. De organisator ontvangt 50% van de toelage na toekenning en 50% na uitvoering van het project.

§2 Onderhoudskosten van investeringen dienen mee begroot te worden in samenspraak met het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem. 

Artikel 11: Inwerkingtreding

Dit reglement gaat in voege vanaf 1 januari 2018 en is geldig tot 30 juni 2019.