Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
veldkanon

Veld- & kruitkanonnen

In hoofdstuk 4 "Openbare rust", afdeling 4.3 "Lawaaibestrijding", punt 4.3.1 "Veld- en kruitkanonnen" van het algemeen politiereglement politiezone Vlaamse Ardennen betrefende het vaststellen van overtredingen die in aanmerking komen voor een administratieve sanctie, staat:

Artikel 64
Het is verboden kruitontbrandingen en veldkanonnen te gebruiken om vogels af te schrikken gedurende:

  • de periode van 21 maart tot en met 20 september tussen 20u30 en 06u00.
  • de periode van 21 september tot en met 20 maart tussen 19u00 en 07u00.

Het is eveneens verboden kruit- of andere kanonnen, voor het afvuren van vreugdesalvo’s, te gebruiken tussen 22u00 en 08u00.

Het gebruik van kruit- of andere kanonnen is, met inachtname van bovenstaande verbodsbepalingen, slechts toegelaten mits uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur.

Artikel 65
Voor het gebruik van kruit- of andere kanonnen die dienen om vogels af te schrikken moeten volgende bepalingen worden geëerbiedigd :

  • de loop van de kanonnen mag in geen geval worden gericht naar de meest nabije woning of woningen;
  • de kanonnen moeten worden geplaatst op minstens 150 meter van een bewoond huis;  waar mogelijk dient een grotere afstand te worden in acht genomen;
  • de nodige maatregelen en voorzorgen moeten worden genomen om te voorkomen dat de uitoefening van andere normale beroepsactiviteiten wordt onmogelijk gemaakt;
  • de tijd tussen twee salvo’s moet minstens 10 minuten bedragen.

Het gemeentebestuur kan bijkomende voorwaarden opleggen als blijkt dat de aanvragen de draagkracht van de omgeving overschrijden, zelfs wanneer een vergunning is verleend.

De vergunningen voor het gebruik van vogelschrikkanonnen worden steeds ter kennisgeving overgemaakt aan de lokale politie.

Aanvraag

Een aanvraag tot het plaatsen van een veld- of kruitkanon richt u tot de milieudienst van de gemeente via het aanvraagformulier.
Een aanvraag dient minimum 7 werkdagen voor het plaatsen van het kanon ingediend te worden. Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt de landbouwer per post een vergunning, alsook een identificatieplaatje die moet bevestigd worden aan het kanon.