Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
Meer info over de maatregelen rond corona Meer info over de coronapas

Sociaal wonen

Het aantal bouwkavels en  beschikbare woningen in Wortegem-Petegem voor sociaal gerechtigden is beperkt. Om het aantal sociale woongelegenheden in onze gemeente te verhogen zet het OCMW in op drie pijlers:

  1. Het OCMW wil zelf investeren in sociale woonprojecten. Een eerste project was de bouw van 4 sociale woongelegenheden op de Waregemseweg 2 (De Hoeksteen). Een tweede project was de bouw van 6 sociale woongelegenheden in de Processiestraat 3 (De Melkerij).
  2. Een tweede pijler richt zich op de samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij "Vlaamse Ardennen". Begin 2015 werden in de wijk Rozenhof 15 nieuwe huurwoningen in gebruik genomen. Een volgend project in onze gemeente wordt gerealiseerd op de site van Ridobel te Petegem. Op de site van Ridobel te Petegem voorziet de sociale huisvestingsmaatschappij 9 koop- en 18 huurwoningen.
  3. Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem sloten een overeenkomst met het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem. Zij huren woningen op de private markt en verhuren die door aan de sociale doelgroep op basis van het Sociaal Huurbesluit. Het RSVK beschikt over 3 woningen in Wortegem-Petegem.

Sociaal huurbesluit

OCMW's en gemeenten die van Vlaanderen (in het kader van de Vlaamse Wooncode) subsidies krijgen voor het realiseren van sociale huurwoningen, moeten bij de verhuur van deze woongelegenheden het Sociaal Huurbesluit van 12 oktober 2007 toepassen (van toepassing vanaf 1 januari 2018). Een aantal bepalingen van dit besluit worden geconcretiseerd door het ministerieel besluit van 21 december 2007.

Tot nader order dienen de lokale besturen de huurprijs echter nog te berekenen volgens het oude sociaal huurbesluit van 29 september 1994.

Verhuring

Voor woongelegenheden die erkend werden als sociaal woonproject en er subsidies verkregen werden van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, moet de verhuring gebeuren volgens de regelgeving van het Sociaal Huurbesluit.

Voor de voorwaarden om in aanmerking te komen verwijzen we naar het inschrijvingsformulier.

Uitgebreide informatie omtrent deze inschrijvingsvoorwaarden vind je in het intern huurreglement. Je vindt er verder ook informatie over de toewijzingsvoorwaarden.

Opgelet: je wordt pas ingeschreven als jouw dossier volledig is en alle nodige documenten in ons bezit zijn! Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk.

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met het OCMW tijdens de kantooruren op het nummer 056 68 00 50 of via ocmw@wortegem-petegem.be of inge.callewaert@wortegem-petegem.be

Sociale woonprojecten

De Melkerij

Melkerij  Melkerij

Op 29 augustus 2019 vond de officiële opening plaats van “De Melkerij”, het tweede sociaal woonproject van het OCMW Wortegem-Petegem. De naam is een verwijzing naar het achterliggende gebouw waar vroeger de lokale melkerij gevestigd was.

Dit woonproject omvat 6 sociale appartementen waarvan 4 één slaapkamer appartementen in twee nieuwbouwblokken (grijze steen) en 2 twee slaapkamerappartementen in het gerenoveerde pand (het vroegere café ‘In de feestzaal’). De verhuring van de woongelegenheden zal gebeuren via het systeem van het sociaal huurbesluit. De eerste bewoning is voorzien per 1 oktober 2019. 

Aan de totstandkoming van deze realisatie ging een heel proces vooraf. Het startschot werd gegeven toen het OCMW zich engageerde om, in het kader van het behalen van het Bindend Sociaal Objectief, sociale huurwoningen te realiseren op de site van de Processiestraat 3 te Wortegem. Dit engagement werd ook opgenomen in de ‘overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod’ ondertekend door de gemeente, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappij op 27 februari 2014. De gemeente en het OCMW kwamen tot een princiepsakkoord omtrent de verkoop van het onroerend goed van de gemeente aan het OCMW. De (ver)koop vond plaats in april 2015.

In de loop van 2015 startten de voorbereidingen met o.a. de aanstelling van architect Rudi Dedeurwaerder uit Zulte. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd begin 2016 ingediend en verkregen op 20 juni 2016.

Voor de financiering van enerzijds de verwerving en anderzijds de realisatie van de huurwoningen zijn subsidies aangevraagd bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). In de loop van 2015 vonden dan ook diverse overlegmomenten plaats met de bevoegde diensten. Het project kwam halfweg 2015 op de langetermijnplanning bij de VMSW. Eind 2016 werd het ontwerp van aanbestedingsdossier ter goedkeuring ingediend.

Na goedkeuring van het dossier werd de aanbesteding gepubliceerd. In de raadszitting van 19 oktober 2017 werden de werken gegund aan Sadones bvba uit Brakel. De definitieve goedkeuring van de toekenning van een FS3-lening vanuit de VMSW werd begin december 2017 verkregen. De coördinatievergadering ging door in januari 2018 waarna de werken startten op 15 februari 2018. De werken verliepen vlot volgens plan.

 Melkerij  Melkerij

De Hoeksteen

De Hoeksteen

Het OCMW Wortegem-Petegem wil met kleinschalige projecten tegemoet komen aan het gebrek aan degelijke en betaalbare woongelegenheden in onze gemeente.

Een eerste project in de deelgemeente Wortegem op de hoek van de Waregemseweg en de Gotstraat voorziet in vier appartementen waarvan twee met één slaapkamer en twee met twee slaapkamers. Dit project werd gerealiseerd met subsidies van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Historiek

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Wortegem-Petegem besliste in zitting van 18 november 2007 om het gebouw gelegen in de Waregemseweg 2 te Wortegem te slopen en op die plaats nieuwe sociale woongelegenheden op te richten. Tevens werd beslist om voor deze werken subsidies aan te vragen bij de Vlaamse Overheid, meer bepaald bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Na het volgen van de geijkte procedures en overleg met VMSW om te voldoen aan de voorwaarden voor subsidiëring, is halfweg 2009 toestemming verleend voor het optrekken van 4 sociale woongelegenheden, zijnde 1 appartement met 2 slaapkamers (tweede verdiep), 2 studio’s met slaaphoek (1e verdiep) en 1 appartement met 2 slaapkamers aangepast aan rolstoelbewoners/mindervaliden (gelijkvloers). 

De stedenbouwkundige vergunning voor dit project werd uitgereikt op 8 februari 2010. In zitting van 16 december 2010 kon de OCMW-raad de werken gunnen.
 
Half april 2011 startten de bouwwerken met de sloop van het oorsponkelijke gebouw. De uitvoeringstermijn was bepaald op 360 kalenderdagen.
 
Met het einde van werken in zicht gaf de Raad in zitting van 22 maart 2012 het gebouw de naam 'De Hoeksteen'. Enerzijds worden hoekstenen in gebouwen gebruikt ter versteviging om zo de nodige stabiliteit en steun te bieden. Dit is ook wat het OCMW en haar dienstverlening poogt te bieden aan voor iedereen in de samenleving.  Anderzijds wordt hierdoor ook verwezen naar één van de voornaamste kenmerken van de vroegere woning, zijnde de sluitstenen/hoekstenen boven de ramen.  Tot slot is het gebouw ook letterlijk gevestigd op de hoek van de Waregemseweg en de Gotstraat.
 
De eerste bewoners namen vanaf half juli 2012 hun intrek in De Hoeksteen.

Hoeksteen Hoeksteen