Overslaan en naar de inhoud gaan

Pasfotocabine

Bij de dienst burgerzaken (ingang sociaal huis) kan je gebruik maken van de pasfotocabine. Tegen betaling van 6 euro krijg je 6 pasfoto's die geschikt zijn voor alle officiële documenten zoals een identiteitskaart, kids-ID, paspoort, rijbewijs, ...

De pasfoto's voldoen aan de opgelegde richtlijnen

 • het moet een recente foto zijn
 • de achtergrond van de foto moet van een zeer lichte, éénvormige kleur zijn
 • verplichte afmetingen van de foto: 35 x 45 mm, zonder boorden
 • de hoogte van het hoofd, gemeten van de kin tot de kruin, is minimum 25 mm tot maximum 35 mm
 • het aangezicht moet onbedekt zijn (geen hoed, sjaal of bril met donkere glazen)

Voor meer informatie over de bediening van de pasfotocabine kan je steeds hulp vragen aan het personeel van de dienst burgerzaken.

Geboorte

Geboorteaangifte

De geboorteaangifte moet gebeuren voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. De aangifte gebeurt door de vader, de moeder of beide ouders binnen de 15 dagen na de bevalling.
Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Mee te brengen documenten:

 • Het statistisch model I, ingevuld door de geneesheer of de vroedvrouw
 • Eventueel, het trouwboekje van de ouders
 • De identiteitskaart van beide ouders
 • Eventueel, het formulier van erkenning vóór de geboorte, indien de ouders niet gehuwd zijn

 Welke documenten ontvangt u na de aangifte?

 • Een attest voor de aanvraag van de kinderbijslag (zie ook www.parentia.be)
 • Een attest voor de aanvraag van de zwangerschaps– en/of rustvergoeding
 • Een getuigschrift om de verplichte polio-inentingen te melden
 • Enkele bijkomende uittreksels uit de geboorteakte

Erkenning

Erkenning vóór de bevalling
Wanneer een ongehuwde vrouw een kind krijgt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen.

Voorwaarden
De erkenning kan plaatsvinden voor de bevalling en moet te gebeuren door de ongehuwde vader. De toestemming van de moeder is nodig. Het kind krijgt dan de naam van de vader.

Procedure
Indien beide ouders ongehuwd zijn, volstaat het dat beide ouders zich bij de dienst Burgerzaken aanbieden voor het opstellen van de akte. Dit kan vanaf de 6de zwangerschapsmaand.
Wanneer één van beiden of beiden gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn. Informeer je goed bij onze dienst Burgerzaken.

Meebrengen

 • Identiteitskaart van de moeder en de vader
 • Attest van de geneesheer met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum

Erkenning na de bevalling
Wanneer een ongehuwde vrouw een kind krijgt, dan staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen.

Voorwaarden
Wanneer het kind jonger is dan 12 jaar moet enkel de moeder toestemmen.
Wanneer het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten zowel moeder als kind toestemmen.
Wanneer het kind meerderjarig is, moet enkel het kind toestemmen.

Procedure
Indien beide ouders ongehuwd zijn, volstaat het dat beide ouders zich bij de dienst Burgerzaken aanbieden voor het opstellen van de akte. Neem contact op met de burgerlijke stand van de geboorteplaats.
Wanneer één van beiden of beiden gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn, kunnen vrij ingewikkelde procedures van toepassing zijn. Informeer je goed bij onze dienst Burgerzaken.

Meebrengen

 • Volledig afschrift van de geboorteakte
 • Identiteitskaart van de ouders
 • Eventueel identiteitskaart van het kind

Huwelijk

Huwelijksdatum en- locatie

De huwelijksdatum wordt steeds vastgelegd in overleg met de dienst burgerzaken en dit liefst zo snel mogelijk. Volgens het gemeentelijk reglement kan er niet gehuwd worden op zon- en feestdagen.
Het huwelijk kan plaatsvinden in het gemeentehuis (gratis) of in het hoevegebouw van het domein de Ghellinck (€ 150 retributie). Er wordt steeds een kleine receptie voorzien.
Op de plechtigheid wordt een beperkt publiek verwacht (dichte familie en getuigen).

Huwelijksaangifte

Huwelijksvereisten

 • De huwbare leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
  Om gewichtige redenen kan ontheffing van de leeftijdsvereiste verleend worden door de jeugdrechtbank
 • Toestemming van de echtgenoten
 • Toestemming van de ouders voor minderjarigen

 Huwelijksbeletselen

 • Het bestaan van een vorig niet–ontbonden huwelijk
 • Bloed– en aanverwantschap in een verboden graad

 Aangifte van huwelijk

 • Het huwelijk mag niet voltrokken worden vóór de 14de dag na de datum van de opmaak van de akte van aangifte en moet binnen de 6 maanden na het verstrijken van deze 14 dagen voltrokken worden
 • De aangifte gebeurt door hetzij beide partners hetzij één van de partners op voorlegging van een gelegaliseerd bewijs waarin de afwezige aanstaande echtgenoot zijn akkoord met de aangifte betuigt

Voor te leggen documenten

 • Identiteitskaart

Voor vreemdelingen

 • Alle stukken dienen de legalisatieprocedure te doorlopen
 • Stukken die in een andere taal dan het Nederlands zijn opgemaakt, dienen vertaald te worden door een beëdigd vertaler
 • Een wetcertificaat van het land van herkomst dient voorgelegd te worden

Wettelijke samenwoning

Als je samenwoont met iemand kan je hiervan een schriftelijke verklaring afleggen bij de dienst Burgerzaken, zodat je beschouwd wordt wettelijk samen te wonen. De aangifte geeft een zekere juridische bescherming. Twee mensen die in België een woning delen, kunnen wettelijk samenwonen.
Het kan zowel om heteroseksuele als homoseksuele partners gaan, maar ook om mensen zonder seksuele relatie, zoals broers, zussen, ouders en kinderen of vrienden. Het stelsel is alleen toegankelijk voor mensen die juridisch bekwaam zijn om een contract te sluiten, die niet gehuwd zijn en geen wettelijke samenwoning met een andere persoon hebben gesloten.
De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd hetzij in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden hetzij eenzijdig door één van de samenwonenden.

Voorwaarden
Ongehuwd samenwonend zijn.

Procedure
Beide personen moeten zich samen aan  melden bij de dienst Burgerzaken.
Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en er wordt een ontvangstbewijs meegegeven.

Meebrengen
Identiteitskaarten

Overlijden

Overlijdensaangifte

De aangifte van het overlijden gebeurt door 1 meerderjarige getuige voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is.
In de praktijk gebeurt de aangifte dikwijls door de begrafenisondernemer.

 Voor te leggen stukken en documenten

 • Het aangifteformulier van overlijden (model IIIC), opgesteld door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld
 • De identiteitskaart van de overledene
 • Het rijbewijs van de overledene
 • Eventueel, het huwelijksboekje
 • Het attest van laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats
 • Indien het een niet–natuurlijk overlijden betreft, een attest “Vrijgave van het lijk”, afgeleverd door het parket

Ingeval van crematie ook

 • Een crematieaanvraag door de persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging en een medisch attest over een eventuele pacemaker of gewelddadige dood
 • De identiteitskaart van de aanvrager
 • Een attest van laatste wilsbeschikking terzake, afgeleverd door de gemeente van de woonplaats van de overledene

Laatste wilsbeschikking

Tijdens jouw leven kan je zelf bepalen op welke wijze jouw teraardebestelling zal plaatsvinden.
Je kan kiezen voor

 • Begraving
 • Crematie – bijzetting as in het columbarium van de begraafplaats
 • Crematie – verstrooiing as op de strooiweide van de begraafplaats
 • Crematie – verstrooiing as in de Belgische territoriale zee
 • Crematie – verstrooiing as op een andere plaats
 • Crematie – verstrooiing as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • Crematie – bewaring as op een andere plaats dan de begraafplaats

Tijdens jouw leven kan je ook de aard van jouw uitvaartplechtigheid bepalen

 •  katholieke godsdienst
 •  protestantse godsdienst
 •  anglicaanse godsdienst
 •  orthodoxe godsdienst
 •  joodse godsdienst
 •  islamitische godsdienst
 •  vrijzinnige levensovertuiging
 •  neutraal filosofische overtuiging

Begraafplaatsen

Nieuwe begrafenissen en concessies in Wortegem-Petegem kunnen enkel nog op de centrale parkbegraafplaats in Wortegem (Gotstraat). In de andere deelgemeenten kunnen enkel nog bijzettingen in reeds bestaande concessies.
Je hebt steeds de keuze tussen begraven in volle grond of bij crematie: een urnenkelder, een columbariumnis of urnenveld (in de volle  grond). Voor meer informatie over retributies en begraafplaatsenreglement kan je steeds contact opnemen met de dienst burgerzaken.

Afstand van organen

Bij wet komt iedereen in aanmerking voor het afstaan van organen en de wet voorziet dat men hiervoor ook zijn uitdrukkelijke toestemming kan geven of verzet kan aantekenen. Hiervoor kan men zich aanbieden bij de dienst burgerzaken.
De registratie is gratis.
Voor bijkomende informatie en het downloaden van formulieren: www.beldonor.be.

Identiteit

Elektronische identiteitskaart 

De geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart bedraagt 10 jaar (30 jaar voor 75-plussers).
De elektronische identiteitskaart heeft het formaat van een bankkaart en bevat een elektronische chip. De kaart bevat informatie die met het blote oog zichtbaar is, maar eveneens informatie die elektronisch kan gelezen worden.
Kostprijs : € 18,00 

 
Administratieve procedure

 • je ontvangt thuis via de post een oproepingskaart
 • je gaat naar de dienst burgerzaken met een recente pasfoto (max. 6 maand oud) om het basisdocument voor de aanmaak van de identiteitskaart te ondertekenen
 • je ontvangt thuis een PIN- en PUK-code van de firma ZETES (niet weggooien of verliezen!)
 • met deze codes kom je opnieuw naar de dienst burgerzaken
 • ondertussen werd jouw elektronische identiteitskaart opgestuurd naar onze diensten
 • bij de dienst steek je jouw identiteitskaart in een kaartlezer en maak je door het intikken van de codes de identiteitskaart gebruiksklaar.

De aflevertermijn is max. 3 weken.

De aanvraag voor een herdruk van de pin-pukcodes kan via deze website.

 
Spoedprocedure
Bij de zeer dringende spoedprocedure zijn de elektronische identiteitskaart met pin/puk code vanaf de 2de werkdag na de ondertekening van het basisdocument beschikbaar op het gemeentehuis.
Kostprijs : € 127,60 

Bij de dringende spoedprocedure zijn de elektronische identiteitskaart met pin/puk code vanaf de 3de werkdag na de ondertekening van het basisdocument beschikbaar op het gemeentehuis.
Kostprijs: € 84,00

Kids-ID 

Gaat u op reis met uw kinderen? Vraag tijdig de Kids-ID aan.

De kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar. Het is daarnaast ook een geldig reisdocument voor reizen binnen Europa. De kaart is 3 jaar geldig en kan de leeftijd van 12 jaar overschrijden.
De levertijd van een kids-ID is 3 weken. Vraag de kaart dus op tijd aan bij jouw gemeente.

Om een kids-ID aan te vragen bij uw gemeente, dien je

 • het ouderlijk gezag te hebben over het kind
 • samen met het kind naar de gemeente te komen voor de aanvraag
 • een pasfoto van het kind mee te brengen

Kostprijs: € 6,40

Maar de kids-ID is heel wat meer dan een identiteitsbewijs. Dankzij de chip en de pincode kunnen kinderen met de kids-ID niet alleen veilig op het internet chatten, de kaart kan ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub.

Meer info vindt u op www.halloouders.be of eid.belgium.be.

Spoedprocedure
Bij de zeer dringende spoedprocedure zijn de kids-ID met pin/puk-code vanaf de 2e werkdag na de ondertekening van het basisdocument beschikbaar op het gemeentehuis.
Kostprijs: € 127,60

Bij de dringende spoedprocedure zijn de kids-ID met pin/puk-code vanaf de 3e werkdag na de ondertekening van het basisdocument beschikbaar op het gemeentehuis.
Kostprijs: € 84

Adressen en uittreksels opvragen 

Ben je op zoek naar het adres van iemand en wil je dit bij het lokaal bestuur opvragen? Weet dan dat Burgerzaken enkel onder strikte voorwaarden informatie uit de bevolkingsregisters meegeeft. Dit is naar aanleiding van de wet op de privacy tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor wie
De dienst burgerzaken geeft informatie uit de bevolkingsregisters aan

 • jezelf, als het over je eigen gegevens gaat
 • iemand anders, onder bepaalde voorwaarden

Eigen gegevens
Iedereen kan een uittreksel of attest krijgen met informatie over zijn eigen gegevens.
Via de toepassing “mijn dossier” van het rijksregister kan je reeds heel wat attesten van jezelf downloaden indien je een kaartlezer bezit. Ga hier naar de website.

Gegevens van anderen
Je kan op schriftelijk en gemotiveerd verzoek informatie uit de bevolkingsregisters krijgen over een andere inwoner, indien dat wettelijk is toegestaan. De documenten moeten dus nodig zijn voor het opstarten of uitvoeren van een wettelijke procedure waarbij het vereist is de woonplaats te kennen van de persoon tegen wie de procedure gericht is.

Niet toegelaten opzoekingen zijn

 • aanvragen van burgers over derden, bijvoorbeeld in het kader van reünies
 • aanvragen van redacties van verschillende media
 • aanvragen van vrijetijdsorganisaties die adresgegevens van bepaalde doelgroepen vragen, bijvoorbeeld een jeugdbeweging, een voetbalclub

Procedure
Je doet je verzoek schriftelijk aan Burgerzaken.

Legalisatie handtekening 

Bij legalisatie van een handtekening wordt de identiteit van de ondertekenaar nagegaan en wordt de echtheid van zijn handtekening schriftelijk bevestigd. Via de identiteitskaart kan de echtheid van de handtekening nagegaan worden.

Adreswijziging

Aangifte
Indien je verhuist binnen Wortegem-Petegem, je komt er wonen of je vertrekt naar het buitenland, dan dien je deze adreswijziging aan te geven bij de dienst burgerzaken van onze gemeente.

Wanneer
De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de nieuwe woonst of, bij verhuis naar het buitenland, ten laatste op de dag van het vertrek.

Controle politie
Elke adreswijziging op het grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem wordt gecontroleerd door de plaatselijke politie.
Na het bezoek van de politie word je uitgenodigd om de adreswijziging uit te voeren op volgende documenten: identiteitskaart, kids-ID, trouwboekje en het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig(en).
Hiervoor dien je jouw pincode mee te brengen. 

Verhuis naar een andere gemeente
Verhuis je naar een andere gemeente, dan moet je je binnen de 8 werkdagen melden bij de administratieve diensten van de nieuwe woonplaats. De procedure is gelijkaardig aan de procedure voor een verhuis binnen de gemeente (zie hierboven).

Reizen

Bij het plannen van een reis naar het buitenland, informeer je best tijdig naar de officiële reisdocumenten die je voor het land van bestemming nodig hebt. Voor sommige landen volstaat de gewone identiteitskaart, andere landen eisen een paspoort en/of visum.
Bovendien kan het zijn dat jouw reisdocument nog 6 maand geldig moet zijn bij terugkeer.
Alle informatie en alle nuttige reisadviezen vind je terug op www.diplomatie.be of www.diplobel.fgov.be.

Internationaal paspoort

Aanvraag
De normale procedure bedraagt ± 7 werkdagen.
Via spoedprocedure (mits een fikse meerprijs) kan deze termijn teruggebracht worden tot 2 werkdagen.
De aanvrager meldt zich persoonlijk bij de dienst burgerzaken met een recente pasfoto, zijn identiteitskaart en desgevallend zijn oud paspoort.
De geldigheidsduur van het paspoort is 7 jaar voor de volwassenen en 5 jaar voor de minderjarigen.
Van kinderen jonger dan 12 jaar worden geen vingerafdrukken genomen, wel een foto. Kinderen vanaf 6 jaar moeten wel hun handtekening plaatsen.

Kinderen dienen altijd aanwezig te zijn bij de indiening van de aanvraag, ongeacht hun leeftijd.

Kostprijs

  Volwassenen Minderjarigen
Normaal € 70,00 € 40,00
Spoed € 245,00 € 215,00

Rijbewijs

Om een (voorlopig) rijbewijs aan te vragen, moet je bij de dienst burgerzaken zijn.
Je moet je steeds persoonlijk aanmelden. Vergeet ook je identiteitskaart niet.
Levertijd: ongeveer 3 werkdagen.

Volgende retributies gelden

 • voor een voorlopig rijbewijs met een beperkte duur van 18 maanden: € 25,00 
 • voor een voorlopig rijbewijs met een beperkte duur van 36 maanden: € 25,00 
 • voor een voorlopig rijbewijs model 3: € 25,00 
 • voor een aanvraag rijbewijs: € 25,00 
 • voor een internationaal rijbewijs: € 21,00

Meer info vind je via deze link terug.

Uittreksel uit het centraal strafregister

Het is belangrijk te weten voor welke doeleinden je het uittreksel nodig hebt. Gelieve dit steeds door te geven bij de aanvraag. De aanvraag kan mondeling, telefonisch, per mail of via het e-loket.

Model 1
Model 1 wordt afgeleverd voor de uitoefening van een andere activiteit die niet tot model 2 behoort. Hierin zijn nog verschillende modellen naargelang het doel bv: voor wapens, veiligheid, transport,… .

Model 2
Model 2 wordt afgeleverd voor de uitoefening van een activiteit die valt onder opvoeding, psycho–medisch–sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

In de meeste gevallen krijg je het uittreksel direct mee maar het uittreksel moet steeds persoonlijk afgehaald worden. Dit document mag niet verzonden worden per post of per e-mail.

Pensioen

Rustpensioen 

De pensioenaanvraag gebeurt bij het gemeentebestuur van jouw woonplaats, ten vroegste één jaar vóór de gekozen ingangsdatum.
Op de website www.mypension.be vind je heel wat informatie over het pensioenstelsel. Indien je over een kaartlezer beschikt, kan je ook zelf jouw pensioen aanvragen, een raming en jouw loopbaan bekijken.

Overlevingspensioen 

Bij het overlijden van jouw huwelijkspartner heb je recht op een overlevingspensioen.
Was jouw echtgeno(o)t(e) nog niet met pensioen, dan dien je een pensioenaanvraag in bij het gemeentebestuur van jouw woonplaats.
Was hij/zij reeds gepensioneerd, dan hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Het overlevingspensioen wordt dan automatisch aan jou toegekend.

Inkomensgarantie voor ouderen 

Dit is een financiële hulp aan bejaarde personen die niet over voldoende middelen beschikken.
Indien men een pensioenaanvraag indient, wordt automatisch nagegaan of de aanvrager aanspraak kan maken op deze uitkering.

Vreemdelingenzaken

Bij de dienst vreemdelingenzaken kan je terecht voor alles wat verband houdt met kort verblijf, lang verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen, zowel EU-vreemdelingen als niet EU–vreemdelingen.
Uitgebreide informatie vind je op www.dofi.fgov.be.

Verkiezingen

De eerstvolgende verkiezingen worden gehouden op zondag 26 mei 2019 (federale, regionale en Europese verkiezingen).

Slachtbewijzen

Registratie van eigenaars voor een particuliere slachting

Iedereen die eigenaar is van een dier (zelf gekweekt of pas aangekocht) en dit voor particulier gebruik wil laten slachten, moet geregistreerd zijn.
De eigenaar laat zich registreren bij de gemeente en bekomt een registratienummer.
Deze registratie is éénmalig.

Slachtaangifte

De slachtaangifte gebeurt bij de gemeente, ten laatste 2 werkdagen en ten vroegste 10 dagen vóór het slachten.
De eigenaar brengt het beslagnummer mee.

Varkens, schapen, geiten en herten
Voor deze dieren is een aangifte van een particuliere slachting noodzakelijk indien deze buiten het slachthuis gebeurt.

Runderen en kalveren
Vermits deze dieren enkel nog in een slachthuis mogen geslacht worden, kan de gemeente geen slachtaangifte registreren.
Wel is een registratie als eigenaar nodig.

Gevogelte, konijnen en wild
Buiten het slachthuis is geen slachtaangifte vereist. Voor slachtingen in het slachthuis moet de eigenaar geregistreerd zijn.