Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

GEMEENTELIJK WEGENREGISTER

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) in werking. Dit decreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving voor alle gemeentewegen.

Waarom een decreet gemeentewegen?

Door de vorige regelgeving werden de wegen voor niet-gemotoriseerd vervoer (de zogenaamde trage wegen) te weinig beschermd. Die wegen werden vaak ingenomen voor privédoeleinden en vervielen wanneer ze lange tijd niet gebruikt werden als buurt- of voetweg.

De gemeenten hadden te weinig slagkracht om daar iets aan te doen of om een beleid uit te tekenen voor het niet-gemotoriseerd vervoer (of zachte mobiliteit) op hun grondgebied.

Met het nieuwe decreet gemeentewegen komt hier verandering in: de gemeenten krijgen bevoegdheden die hen in staat stellen een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.

Eén statuut voor alle gemeentewegen

Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen verdwijnt dus.

De regelgeving voor gemeentewegen in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en in het Rooilijnendecreet van 2009 wordt vanaf nu meegenomen in het nieuwe decreet. Concreet betekent dit dat de wet van 10 april 1841 wordt opgeheven en dat het Rooilijnendecreet van 2009 voortaan niet langer van toepassing is op gemeentewegen.

Je kan nog steeds de voormalige buurtwegen raadplegen via geopunt.be.

Richtlijnen opmaak gemeentelijke rooilijnplannen

Er bestaat maar een beperkte vaste regelgeving voor het opmaken van rooilijnplannen i.k.v. procedures voor de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen. Daardoor is er vaak onduidelijkheid voor aanvragers, landmeters, … en zijn de plannen die bij de gemeentelijke administratie worden ingediend niet allemaal eenduidig. Daarom werden door de gemeenteraad richtlijnen voor de opmaak van een gemeentelijk rooilijnplan vastgelegd. Met deze gemeentelijke richtlijnen willen we duidelijkheid scheppen voor zowel de aanvragers, landmeters, … en de gemeentelijke administratie en tot eenvormigheid komen in de ingediende ontwerpen van de rooilijnplannen.

Raadpleeg hier de richtlijnen.

Wat is het gemeentelijk wegenregister?

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:

  • Alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
  • De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen. 

Het gemeentelijk wegenregister kan je hier online raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019; de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd.

Datum beslissing Omschrijving Bijlagen
26/09/2019 Gemeenteraadsbeslissing houdende het wijzigen van voetweg nr. 25 te Moregemplein en vaststellen rooilijn.

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

25/06/2020 Gemeenteraadsbeslissing houdende de erkenning van de bestaande toestand van de verbindingsweg Heerbaan/Moregemplein als gemeenteweg en het vaststellen van de rooilijn.

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

27/05/2021 Gemeenteraadsbeslissing houdende de gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 41, gekend als ‘Kroonweg’ in de deelgemeente Petegem, en het vaststellen van de rooilijn.

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

24/06/2021 Gemeenteraadsbeslissing houdende de zaak der wegen m.b.t. de aanleg van een 2DWA-stelsel in de Waregemseweg tussen de Pontstraat en de Keerstraat.

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

30/06/2022 Gemeenteraadsbeslissing houdende de wijziging van buurtweg nr. 25 en nr. 27 in de deelgemeente Moregem, en het vaststellen van de rooilijn.

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

27/10/2022 Gemeenteraadsbeslissing houdende de zaak der wegen voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor de uitbreiding van een bestaand kantoorgebouw en de herinrichting van de bestaande parking te Kouter 3. (buurtweg nr. 12 en nr. 15, deelgemeente Elsegem)

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

26/01/2023 Gemeenteraadsbeslissing houdende de zaak der wegen voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken langs de Karmstraat (deel) en Kalverstraat (deel).

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

27/04/2023 Gemeenteraadsbeslissing houdende de zaak der wegen voor het verkavelen van de gronden tussen de Gjizelbrechtegemstraat en de Kwadenbulk.

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

28/09/2023 Gemeenteraadsbeslissing houdende de zaak der wegen voor een groepswoningbouwproject in de Processiestraat.

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

30/11/2023 Gemeenteraadsbeslissing houdende de zaak der wegen voor de aanleg van voetbalvelden en de bouw van een kantine bij de Boomzagerijstraat.

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

28/03/2024 Gemeenteraadsbeslissing houdende de zaak der wegen voor het bijstellen van de verkaveling van de verkaveling van de Killenbulk (tussen de Gijzelbrechtegemstraat en de Kwadenbulk).

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

28/03/2024 Gemeenteraadsbeslissing houdende de zaak der wegen voor het verkavelen van de gronden langs de Biesvijverstraat.

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan