Overslaan en naar de inhoud gaan

Gecoro

Sedert 2002 is in Wortegem-Petegem een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening actief. Deze commissie heeft als voornaamste taak advies geven, opmerkingen formuleren of voorstellen doen inzake allerlei aangelegenheden omtrent ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is geen politiek orgaan. Het is als het ware de brug tussen de maatschappij en de politiek.

De commissie speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de ruimtelijke uitvoeringsplannen : zij zal de reacties op het openbaar onderzoek bundelen en coördineren en vervolgens advies geven aan de gemeenteraad op basis van die gegevens.

Aan de GECORO kan om advies gevraagd worden wanneer 1/3 van de leden daarom verzoekt, door de stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente of door het gewest, de provincie, de gemeente of het college van burgemeester en schepenen. Dus ook voor 'speciale' of 'moeilijke' dossiers kan de GECORO om advies gevraagd worden.

De GECORO is samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen en anderzijds een aantal deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening.

Het vast secretariaat gebeurt bij de dienst stedenbouw.

De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft beslist de GECORO als volgt samen te stellen :

 • 3 deskundigen
 • 1 vertegenwoordiger voor de landbouworganisaties
 • 1 vertegenwoordiger voor de milieu- en natuurverenigingen
 • 1 vertegenwoordiger voor de werknemersorganisaties
 • 1 vertegenwoordiger voor de organisaties voor werkgevers
 • 1 vertegenwoordiger voor de inwoners
 • 1 vertegenwoordiger voor de organisaties die zich inzetten vanuit de socio-culturele sector

Iedere effectieve vertegenwoordiger, behalve de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.
Bovendien mag volgens het gemeentedecreet ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn.

Samenstelling GECORO

Voor de deskundigen

 • Mevrouw Lootens Ann, voorzitter
 • De heer Mees Firmin, ondervoorzitter
 • De heer Ottevaere Benoit, deskundige
 • De heer Klokocka Jiri, deskundige-plaatsvervanger
 • De heer Dendauw Johan, deskundige-plaatsvervanger

Voor de geleding landbouw

 • De heer Van Cauwenberghe Philippe
  met als plaatsvervanger de heer De Meulemeester Erwin

Voor de geleding milieu en natuur

 • Mevrouw Gottigny Marie-Christine
  met als plaatsvervanger de heer Cardon Paul

Voor de geleding werkgevers

 • Mevrouw Versmessen Agnes
  met als plaatsvervanger de heer Overdulve André

Voor de socio-culturele sector

 • De heer Meersman Frank
  met als plaatsvervanger de heer Van Parys Emmanuel

Voor de geleding inwoners

 • De heer Vande Kerckhove Johan
  met als plaatsvervanger de heer De Moor Filip

Bij elke vergadering worden ook de fracties van de verschillende politieke partijen uitgenodigd.
Deze hebben onderstaande vertegenwoordigers aangeduid.

 • Voor CD&V : de heer Van Merhaeghe Pascal
 • Voor N-VA : de heer De Cordier Koen
 • Voor Open VLD : de heer Van Tieghem Maarten

De functie van secretaris wordt ingevuld door mevrouw Vander Linden Isabelle, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.