Overslaan en naar de inhoud gaan

Gecoro

Sedert 2002 is in Wortegem-Petegem een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening actief. Deze commissie heeft als voornaamste taak advies geven, opmerkingen formuleren of voorstellen doen inzake allerlei aangelegenheden omtrent ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is geen politiek orgaan. Het is als het ware de brug tussen de maatschappij en de politiek.

De commissie speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de ruimtelijke uitvoeringsplannen : zij zal de reacties op het openbaar onderzoek bundelen en coördineren en vervolgens advies geven aan de gemeenteraad op basis van die gegevens.

Aan de GECORO kan om advies gevraagd worden wanneer 1/3 van de leden daarom verzoekt, door de stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente of door het gewest, de provincie, de gemeente of het college van burgemeester en schepenen. Dus ook voor 'speciale' of 'moeilijke' dossiers kan de GECORO om advies gevraagd worden.

De GECORO is samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen en anderzijds een aantal deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening.

Het vast secretariaat gebeurt bij de dienst stedenbouw.

De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft beslist de GECORO als volgt samen te stellen :

 • 3 deskundigen
 • 1 vertegenwoordiger voor de landbouworganisaties
 • 1 vertegenwoordiger voor de milieu- en natuurverenigingen
 • 1 vertegenwoordiger voor de werknemersorganisaties
 • 1 vertegenwoordiger voor de organisaties voor werkgevers
 • 1 vertegenwoordiger voor de inwoners
 • 1 vertegenwoordiger voor de organisaties die zich inzetten vanuit de socio-culturele sector

Iedere effectieve vertegenwoordiger, behalve de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.
Bovendien mag volgens het gemeentedecreet ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn.

Samenstelling GECORO

Voor de deskundigen

 • Mevrouw Lootens Ann, voorzitter, Keistraat 3 te 9790 Wortegem-Petegem.
 • De heer Mees Firmin, ondervoorzitter, Daalbos 19 te 9700 Oudenaarde,
 • De heer Ottevaere Benoit, deskundige, Kortrijkstraat 82 te 9790 Wortegem-Petegem,
 • De heer Klokocka Jiri, deskundige-plaatsvervanger, H. Lebbestraat 5/1.01 te 8790 Waregem,
 • De heer Dendauw Johan, deskundige-plaatsvervanger, Sint-Jozefsplein 18 te 9700 Oudenaarde.

Voor de geleding landbouw

 • De heer Van Cauwenberghe Philippe, Kleistraat 5 te 9790 Wortegem-Petegem,
  met als plaatsvervanger de heer De Meulemeester Erwin, Beekstraat 22 te 9790 Wortegem-Petegem.

Voor de geleding milieu en natuur

 • Mevrouw Gottigny Marie-Christine, Oudenaardseweg 135 te 9790 Wortegem-Petegem,
  met als plaatsvervanger de heer Cardon Paul, Kortrijkstraat 60 te 9790 Wortegem-Petegem.

Voor de geleding werkgevers

 • Mevrouw Versmessen Agnes, Oudenaardseweg 129 te 9790 Wortegem-Petegem,
  met als plaatsvervanger de heer Overdulve André, Oudenaardseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem.

Voor de socio-culturele sector

 • De heer Meersman Frank, Pareelstraat 10 te 9790 Wortegem-Petegem,
  met als plaatsvervanger de heer Van Parys Emmanuel, Heie 3 te 9790 Wortegem-Petegem.

Voor de geleding inwoners

 • De heer Vande Kerckhove Johan, Kortrijkstraat 160 te 9790 Wortegem-Petegem,
  met als plaatsvervanger de heer De Moor Filip, Kwadenbulk 40A te 9790 Wortegem-Petegem.

Bij elke vergadering worden ook de fracties van de verschillende politieke partijen uitgenodigd.
Deze hebben onderstaande vertegenwoordigers aangeduid.

 • Voor CD&V : de heer Van Merhaeghe Pascal, Biesbosstraat 5 te 9790 Wortegem-Petegem.
 • Voor N-VA : de heer De Cordier Koen, Oudenaardseweg 54/A te 9790 Wortegem-Petegem.
 • Voor Open VLD : de heer Van Tieghem Maarten, Driesstraat 37 te 9790 Wortegem-Petegem.

De functie van secretaris wordt ingevuld door mevrouw Vander Linden Isabelle, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.