Overslaan en naar de inhoud gaan
De dienst burgerzaken blijft tot 31 augustus 2020 op afspraak werken.
Andere diensten zijn vanaf 1 juli 2020 terug vrij toegankelijk, maar we raden sterk aan om nog een afspraak te maken.
Dit kan via het nummer 056 68 81 14 of via mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.
Meer info over de maatregelen rond corona Ik heb hulp nodig
De bibliotheek en het recyclagepark zijn gesloten op zaterdag 15 augustus 2020.

Gecoro

Sedert 2002 is in Wortegem-Petegem een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening actief. Deze commissie heeft als voornaamste taak advies geven, opmerkingen formuleren of voorstellen doen inzake allerlei aangelegenheden omtrent ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is geen politiek orgaan. Het is als het ware de brug tussen de maatschappij en de politiek.

De commissie speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de ruimtelijke uitvoeringsplannen : zij zal de reacties op het openbaar onderzoek bundelen en coördineren en vervolgens advies geven aan de gemeenteraad op basis van die gegevens.

Aan de GECORO kan om advies gevraagd worden wanneer 1/3 van de leden daarom verzoekt, door de stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente of door het gewest, de provincie, de gemeente of het college van burgemeester en schepenen. Dus ook voor 'speciale' of 'moeilijke' dossiers kan de GECORO om advies gevraagd worden.

De GECORO is samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen en anderzijds een aantal deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening.

Het vast secretariaat gebeurt bij de dienst stedenbouw.

De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft beslist de GECORO als volgt samen te stellen :

  • 3 deskundigen
  • 1 vertegenwoordiger voor de landbouworganisaties
  • 1 vertegenwoordiger voor de milieu- en natuurverenigingen
  • 1 vertegenwoordiger voor de werknemersorganisaties
  • 1 vertegenwoordiger voor de organisaties voor werkgevers
  • 1 vertegenwoordiger voor de inwoners
  • 1 vertegenwoordiger voor de organisaties die zich inzetten vanuit de socio-culturele sector

Iedere effectieve vertegenwoordiger, behalve de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.
Bovendien mag volgens het gemeentedecreet ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn.

Samenstelling GECORO

Omdat er op dit moment geen evenwichtige genderverhouding is (art. 304 §3 van het decreet lokaal bestuur stelt dat maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn), lanceren we een nieuwe oproep waarbij we vooral vrouwen aansporen op om zich kandidaat te stellen.

Opgelet: iedereen dient zijn kandidatuur opnieuw in te dienen.

Hoe stel ik mij kandidaat?
De kandidaturen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem, vóór 15 april 2020.
Deskundigen dienen volgende zaken te vermelden: naam en adres, een beknopte motivatie en opgave van de deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening.
Maatschappelijke geledingen dienen volgende gegevens te vermelden: naam en adres van de kandidaat én de plaatsvervanger, voor welke geleding de voordracht ingediend wordt, beknopte motivatie en eventuele deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening.

Info bij Isabelle Vander Linden, stedenbouwkundig ambtenaar, tel. 056 68 81 14, isabelle.vanderlinden@wortegem-petegem.be.