Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Aanvraag omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning- Klasse 1

Omschrijving
Als je volgens de indelingslijst een omgevingsvergunning Klasse 1 moet aanvragen, zal je een aanvraag moeten indienen bij de bestendige deputatie.

Voorwaarden
De exploitatie moet voldoen aan de algemene en sectorale bepalingen van Vlarem 2. De overheid kan, mits motivering, aanvullende bijzondere milieuvoorwaarden opleggen om mogelijke hinder naar buren en omgeving te beperken. De inrichting kan enkel vergund worden uitgebaat als de inplantingsplaats verenigbaar is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Voor een omgevingsvergunningsaanvraag klasse 1 gebruik je het voorziene aanvraagformulier en voegt er een aantal bijlagen aan toe. Je betaalt ook vooraf een dossiertaks. Bij voorkeur dien je de aanvraag in via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Aanvraag
Je kan de aanvraag voor een omgevingsvergunning klasse 1 indienen via het omgevingsloket 

 • een situeringsplan
 • één of meer uitvoeringsplannen
 • het bewijs van betaling van de dossiertaks
 • uittreksel uit het kadastrale plan en de kadastrale legger van de percelen binnen een straal van 100 meter
 • eventueel andere stukken die de aanvraag kunnen verduidelijken
 • in voorkomend geval: een Milieu-effecten-rapport (MER)
 • in voorkomend geval: een veiligheidsrapport (OVR)

Je betaalt ook de vastgelegde dossiertaks. 

Verdere verloop

 • Volledigheid en ontvankelijkheid van het dossier - 30 dagen

De deputatie of de gemachtigde ambtenaar van de provincie zal nagaan of alle vereiste informatie is opgenomen in het dossier. Deze dienst gaat ook na of de Bestendige Deputatie effectief bevoegd is om een beslissing te nemen over jouw vergunningsaanvraag. Is het dossier onvolledig, dan zal je binnen de 30 dagen na indiening verwittigd worden.
Als het dossier volledig is, maar je diende het in bij de verkeerde overheid, wordt het dossier doorgestuurd naar de bevoegde overheid en word je op de hoogte gebracht.
Bevat het dossier alle nodige informatie en heb je het bij de juiste overheid ingediend, dan zal jouw dossier volledig en ontvankelijk worden verklaard. Je ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging binnen de dertig dagen na indiening van het dossier.

 • Openbaar onderzoek - 30 dagen

De gemeente zal het openbaar onderzoek opstarten. Jouw dossier zal gedurende dertig dagen ter inzage liggen bij de dienst omgeving. Jouw aanvraag wordt ook bekend gemaakt via aanplakking op de plaats waar het project zal plaatsvinden. De klasse 1 aanvraag wordt ook bekend gemaakt op de gemeentelijke website en in een regionaal dag- of weekblad.
Alle kadastrale eigenaars, de comités voor Preventie en Veiligheid op het werk en openbare instanties die in een straal van 100 meter rond je inrichting liggen worden op de hoogte gebracht van jouw aanvraag.
Als er voor jouw aanvraag een MER of OVR vereist is, organiseert de gemeente een officieel aangekondigde bewonersvergadering.

 • Adviesverlening - 60 dagen

De Bestendige Deputatie zal bij alle nodige instanties advies vragen over jouw vergunningsaanvraag. Al deze adviezen worden gebundeld. Bij een klasse 1 aanvraag gebeurt dit door de dienst omgevingsvergunningen van de provincie. Eén van de instanties die de Bestendige Deputatie adviseert, is de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Deze commissie komt minstens 2 maal per maand bijeen. Zij vergaderen over elk dossier waarin zij de deputatie adviseren. Je kan als belanghebbende vragen om gehoord te worden in deze vergadering. Dit verzoek kan je aanduiden op het aanvraagformulier of kan binnen de 20 dagen na indieningsdatum schriftelijk gevraagd worden aan de voorzitter van de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

 • Beslissing

Na de adviesverlening volgt de beslissing door de Bestendige Deputatie. Deze beslissing gebeurt binnen de 105 dagen na indiening van het dossier als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is en binnen de 120 dagen indien dit wel vereist is.

 • Bekendmaking

Binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing moet de burgemeester de bekendmaking van de beslissing organiseren. Dit gebeurt via aanplakking.

 • Beroep

Als je in een bepaald dossier niet akkoord gaat met de beslissing van de overheid, kan je hiertegen beroep aantekenen. Dit kan ook gebeuren door zowel de gouverneur of een adviesinstantie, maar ook door de exploitant zelf of door een omwonende. Voor een beroep tegen een beslissing van de deputatie, richt je je naar de Vlaamse Minister voor Leefmilieu. Je hebt 30 dagen de tijd om in beroep te gaan. Je bezorgt dit ook aan de Provinciale Deputatie en aan het College van Burgemeester en Schepenen.
De beroepsinstantie moet de aanvraag in haar geheel opnieuw onderzoeken. De Minister heeft 120 dagen tijd om te beslissen. Tegen een beroepsbeslissing is geen beroep meer mogelijk bij een hogere overheid. Je kan de beslissing wel aanvechten bij de Raad van State of de onwettigheid ervan inroepen bij de gerechtelijke overheid.

Omgevingsvergunning - Klasse 2

Omschrijving
Als je volgens de indelingslijst een omgevingsvergunning Klasse 2 moet aanvragen, zal je een aanvraag moeten indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden
De exploitatie moet voldoen aan de algemene en sectorale bepalingen van Vlarem 2. De overheid kan, mits motivering, aanvullende bijzondere voorwaarden opleggen om mogelijke hinder naar buren en omgeving te beperken. De inrichting kan enkel vergund worden uitgebaat als de inplantingsplaats verenigbaar is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. 

Aanvraag
Je moet de aanvraag voor een omgevingsvergunning klasse 2 indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) en voegt enkele bijlagen toe:

 • een situeringsplan
 • één of meer uitvoeringsplannen
 • het bewijs van betaling van de dossiertaks
 • uittreksel uit het kadastrale plan en de kadastrale legger van de percelen binnen een straal van 100 meter
 • eventueel andere stukken die de aanvraag kunnen verduidelijken

Je betaalt ook de vastgelegde dossiertaks.

Verdere verloop

 • Volledigheid en ontvankelijkheid van het dossier - 30 dagen

De dienst omgeving van de gemeente zal nagaan of alle vereiste informatie is opgenomen in het dossier. Deze dienst gaat ook na of het College van Burgemeester en Schepen effectief bevoegd is om een beslissing te nemen over jouw vergunningsaanvraag. Is het dossier onvolledig, dan zal je binnen de 30 dagen na indiening verwittigd worden.
Als het dossier volledig is, maar je diende het in bij de verkeerde overheid, wordt het dossier doorgestuurd naar de bevoegde overheid en word je op de hoogte gebracht.
Bevat het dossier alle nodige informatie en heb je het bij de juiste overheid ingediend, dan zal jouw dossier volledig en ontvankelijk worden verklaard. Je ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging binnen de dertig dagen na indiening van het dossier.

 • Openbaar onderzoek - 30 dagen

De gemeente zal het openbaar onderzoek opstarten. Jouw dossier zal gedurende dertig dagen ter inzage liggen bij de dienst omgeving. Jouw aanvraag wordt ook bekend gemaakt via aanplakking op de plaats waar het project zal plaatsvinden en via de gemeentelijke website.

 • Adviesverlening - 30 dagen

Het College van Burgemeester en Schepenen zal bij alle nodige instanties advies vragen over jouw vergunningsaanvraag. Al deze adviezen worden gebundeld. Bij een klasse 2 aanvraag gebeurt dit door de dienst omgevingsvergunningen van de gemeente.

 • Beslissing

Na de adviesverlening volgt de beslissing door het College van Burgemeester en Schepenen. Deze beslissing gebeurt binnen de 105 dagen als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is en binnen de 120 dagen als dit wel vereist is. De beslissingstermijn kan, mits motivatie, één keer verlengd worden met 60 dagen. Als er geen beslissing werd genomen binnen de gestelde beslissingstermijn, is de aanvraag stilzwijgend geweigerd. Je aanvraag wordt ofwel geweigerd, hetzij vergund op proef voor minstens 6 maanden of maximum 2 jaar, hetzij vergund voor onbepaalde duur.

 • Bekendmaking

Binnen de 10 kalenderdagen na de beslissing word je op de hoogte gesteld van het besluit.

 • Beroep

Als je in een bepaald dossier niet akkoord gaat met de beslissing van de overheid, kan je hiertegen beroep aantekenen. Dit kan ook gebeuren door zowel de gouverneur of een adviesinstantie, maar ook door de exploitant zelf of door een omwonende. Voor een beroep tegen een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen, richt je je naar de Bestendige Deputatie. Je hebt 30 dagen de tijd om in beroep te gaan.
De beroepsinstantie moet de aanvraag in haar geheel opnieuw onderzoeken. De Deputatie heeft 120 dagen tijd om te beslissen. Tegen een beroepsbeslissing is geen beroep meer mogelijk bij een hogere overheid. Je kan de beslissing wel aanvechten bij de Raad van State of de onwettigheid ervan inroepen bij de gerechtelijke overheid.

Melding - Klasse 3

Omschrijving
Als het over een project gaat die alleen meldingsplichtige handelingen of activiteiten bevat, moet je een aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden
De exploitatie moet voldoen aan de algemene en sectorale bepalingen van Vlarem 2. De overheid kan, mits motivering, aanvullende bijzondere milieuvoorwaarden opleggen om mogelijke hinder naar buren en omgeving te beperken.

Aanvraag
Je moet de melding indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen via aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs. Je gebruikt het wettelijk bepaalde aanvraagformulier en voegt enkele bijlagen toe:

 • een situeringsplan
 • één of meerder uitvoeringsplannen
 • eventueel andere stukken die de aanvraag kunnen verduidelijken

Verdere verloop
Als de handelingen of de exploitatie niet verboden zijn, neemt het College van Burgemeester en Schepenen binnen de 20 dagen na indiening akte van de melding. In het andere geval word je binnen de 20 dagen na indiening in kennis gesteld van het verbod en wordt geen akte genomen.
Het project mag worden uitgevoerd de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.