Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
bijvriendelijke beplanting

Bijvriendelijke beplanting of inzaaien van bijvriendelijke bloemenweide

Het aanvraagformulier kan je via deze link downloaden.
Bekijk zeker ook de soortenlijst van bijvriendelijke beplanting.

Art. 1 Voorwaarden:

§1. Enkel bijvriendelijke planten en zaden, waarvan de lijst als bijlage gehecht is aan dit besluit, komen in aanmerking voor de subsidie. Zij zijn opgenomen in een lijst die de gemeente ter beschikking stelt via haar website of op aanvraag te verkrijgen is bij de milieudienst, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem of per mail op milieudienst@wortegem-petegem.be. Tübingen- en Brandenburgermengsel komen eveneens in aanmerking gezien ze zeer geschikt zijn voor braakliggende landbouwgronden en akkerranden.

§2. De subsidie geldt enkel voor nieuwe aanplantingen of in te zaaien percelen op grondgebied van de gemeente. Heraanplantingen in het kader van aanvragen voor het vellen van bomen kunnen niet gesubsidieerd worden.

§3. De aanvrager engageert zich om minimum 5 jaar lang de bijvriendelijke planten in goede staat te behouden.

Art. 2. Subsidiebedrag:

§1. De subsidie bedraagt 80% van de totale aankoopprijs (exclusief BTW) van de planten of zaden.

§2. Per adres kan er jaarlijks voor maximum € 125 subsidie aangevraagd worden.

§3. De premie is niet cumuleerbaar met andere (gemeentelijke) premies, zoals bijvoorbeeld de subsidie voor het aanplanten van kleine landschapselementen of beheersovereenkomsten bij VLM.

§4. De betoelaging wordt bekomen na voorlegging binnen de 6 maanden na factuurdatum van een volledig ingevuld aanvraagformulier en een kopie van de aankoopfactuur.

Art. 3. Procedure:

§1. De aanvraag gebeurt schriftelijk via het daarvoor voorziene aanvraagformulier. Na het indienen van het formulier onderzoekt de milieudienst de aanvraag. Bij goedkeuring wordt het subsidiebedrag gestort op het rekeningnummer van de aanvrager.

§2. De aanplanting of het inzaaien wordt uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag.

§3. Het aanvraagformulier wordt samen met de financiële bewijsstukken ingediend bij de milieudienst.

§4. Een afgevaardigde van het gemeentebestuur kan ter plaatse komen om de uitgevoerde werken te controleren. Blijken de voorwaarden niet nageleefd te worden, dan kan de toelage teruggevorderd worden, verhoogd met € 100 aan administratiekosten.

Art. 4.

Deze gemeenteraadsbeslissing heeft uitwerking vanaf 01/01/2016. De erin voorziene subsidies zullen worden toegekend binnen de perken van de jaarlijks op de begroting ingeschreven kredieten.