Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Het ledigen, reinigen en verwijderen of opvullen van een buitengebruik gestelde ondergrondse stookolietank.

Het aanvraagformulier kan je via deze link downloaden.

Art. 1. Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem zal – binnen de perken van de daartoe op de begroting voorziene kredieten – een toelage uitkeren voor het buitenwerking stellen van ongebruikte ondergrondse stookolietanks, bepaald in artikel 2, om zo bodem- en grondwaterverontreiniging via lekkende stookolietanks te beperken en/of te vermijden.

Art. 2. Deel I: definities

 1. Stookolietank: enkelwandig of dubbelwandig recipiënt voor het stockeren van stookolie bestemd voor de verwarming van particuliere woningen en/of sanitair water
 2. Saneren: het laten ledigen, reinigen en opvullen of verwijderen van de stookolietank.
 3. Ondergrondse tank: reservoir in volle grond of in een niet-toegankelijke groeve geplaatst.
 4. Groeve: ondergrondse constructie in metselwerk of beton die geen deel uitmaakt  van een gebouw en die begrensd is door een vloer, wanden en eventueel een dakplaat, waarin het reservoir is geplaatst en die in staat is om een lekvloeistof te weerhouden.
 5. Erkend technicus: deskundige officieel erkend door het Vlaamse Gewest, in het bezit van een persoonlijk op naam toegekend erkenningsnummer.
 6. Milieudeskundige: deskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen zoals bepaald in artikel 6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II). Deze milieudeskundigen bezitten een nominatief toegekend erkenningsnummer.
 7. Buitengebruikstellen: het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank OF het leegpompen reinigen en opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

Deel II: Aanvraagvoorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor de premie moet de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De buiten gebruik gestlede stookolietank moet gelegen zijn binnen de gemeente Wortegem-Petegem;
 • De stookolietank hoort bij een onroerend goed dat uitsluitend als woongelegenheid wordt gebruikt of bij een op de gemeente gevestigde onderwijsinstelling;
 • De stookolietank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie;
 • De maximale inhoud van de stookolietank bedraagt 10 000 liter;
 • Het saneren gebeurt volgens de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen;
 • Enkel facturen daterend na 1/1/2013 komen in aanmerking voor huidig subsidiereglement en deze facturen mogen niet ouder zijn dan één jaar op datum van de aanvraag.

Art. 3. Het verwijderen van een stookolietank omvat:

 • het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten;
 • indien het verwijderen door omstandigheden onmogelijk is, wordt overgegaan tot opvulling. Dit omvat het leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal;
 • het verwijderen of opvullen gebeurt onder toezicht van een erkend technicus of milieudeskundige.

Art. 4. Procedure van de aanvraag: om aanspraak te maken op de toelage dienen door de aanvrager volgende stukken worden voorgelegd:

 • een geschreven en ondertekend verslag van de erkende technicus of milieudeskundige waarin deze duidelijk en ondubbelzinnig verklaart dat de tank werd verwijderd of opgevuld overeenkomstig art 6.5.5.5 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
 • een afschrift van het erkenningsbewijs van de erkende technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in artikel 6.5.6.3 van het VLAREM II, die het toezicht heeft gehouden op het verwijderen of het opvullen van de stookolietank;
 • het in artikel 21 van het decreet van 21 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen bedoelde ontvangstbewijs voor de afgifte van afvalstoffen;
 • een kopie van de factuur van de firma die de stookolietank verwijderd of opgevuld heeft;
 • een plan waarop de ligging van de stookolietank duidelijk op staat aangeduid;
 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

Art. 5. Toelagen: de toelage voor het reinigen en verwijderen of opvullen van de buiten gebruik gestelde stookolietank bedraagt:
voor ondergrondse tanks: ingegraven of in een groeve geplaatst

 • gereinigd en verwijderd: € 300
 • gereinigd en opgevuld: € 200

Het bedrag van de toelage is onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van het reinigen en verwijderen of opvullen, maar kan het factuurbedrag niet overschrijden. De toelage kan slechts één maal per woning worden toegekend.
De premie wordt toegekend aan de eigenaar van de woning of aan de gebruiker van de tank, mits deze een schriftelijke toestemming kan voorleggen waarin de eigenaar instemt met de uit te voeren sanering.

Art. 6. De Milieudienst controleert of de aanvraag beantwoordt aan de voorschriften van het reglement. Vervolgens worden de aanvragen voor uitbetaling van de toelagen voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
De gemeente behoudt zich het recht voor om een gemeentelijk ambtenaar ter plaatse een controle te laten uitvoeren. Indien uit zijn verslag blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement is voldaan, wordt de premie niet uitbetaald of teruggevorderd.
Na goedkeuring wordt overgegaan tot uitbetaling van de toelage.

Art. 7   Deze gemeenteraadsbeslissing heeft uitwerking vanaf 1/1/2013. De erin voorziene subsidies zullen worden toegekend binnen de perken van de jaarlijks op de begroting ingeschreven kredieten.