Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.

Aanvraag subsidie zonneboiler

Het aanvraagformulier kan je via deze link downloaden.

Art.1. Binnen de kredieten van de goedgekeurde gemeentebegroting wordt vanaf 01/01/2012 een subsidie verleend voor de aankoop en installatie van een zonneboiler dewelke instaat voor de verwarming van sanitair warm water of verwarming van gebouwen.

Art.2. De subsidie is vastgelegd op € 250 en kan slecht éénmalig per adres worden toegekend.

Art.3. Deze toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies van om het even welke instelling of overheid, op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen premies 100 % van de kostprijs van de installatie niet overschrijdt. Indien dit percentage overschreden wordt, zal het bedrag van de gemeentelijke premie verminderd worden tot een gecumuleerde subsidie van 100 % bereikt wordt. 
De aanvraag wordt ingediend volgens het aanvraagformulier opgenomen hieronder.

Art.4. Enkel de installaties geplaatst op woningen die op het grondgebied van Wortegem-Petegem liggen, komen in aanmerking voor de subsidie.

Art.5. De plaatsing moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.

Art.6. De premie wordt toegekend aan de aanvrager die ofwel :  
- de eigenaar van het gebouw is; 
- de gebruiker of huurder van het gebouw is, mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.

Art.7. De toelage wordt pas uitgekeerd na voorlegging van de facturen en controle ter plaatse door de bevoegde ambtenaar, die zich kan vergewissen of de installatie op een degelijke manier werd geïnstalleerd. Het aanvraagformulier tot het bekomen van de subsidie moet worden ingediend binnen de 6 maanden na factuurdatum.

Art.8. De installatie moet 10 jaar in werking zijn. Ze mag niet verkocht worden, zo niet zal de aanvrager die de overeenkomst niet nakomt, de toelage moeten terugbetalen in functie van de periode dat de zonne-installatie in werking was. 
Bij eventuele verhuis binnen de gemeente mag de installatie meeverhuizen, maar moet ze binnen een termijn van 3 maanden opnieuw in werking worden gesteld.

Art.9. Het nodige krediet is voorzien onder artikel 87901/331-01 van de begroting 2012.

Art.10. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing.

Art.11. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder.