Overslaan en naar de inhoud gaan
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW blijven enkel op afspraak werken.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14. Bij de dienst burgerzaken kan je online een afspraak maken.
groenbemester

Landbouwpremies

De aanvraagformulieren kan je hier downloaden:

Groenbemesters - grondontleding & meststaalanalyse

Art. 1. Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem zal – binnen de perken van de daartoe op de begroting voorziene kredieten – een toelage uitkeren voor het inzaaien van groenbemesters en het laten uitvoeren van grondontledingen en meststaalanalyses in de land- en tuinbouw.

Art. 2. De toelagen zijn jaarlijks voor 30 november hernieuwbaar en worden toegekend aan alle landbouwers en tuinbouwers die akkerland verbouwen op grondgebied van Wortegem-Petegem, ongeacht de ligging van de bedrijfszetel.

Art. 3. Aangiftes ingediend na 30 november van het betrokken dienstjaar worden niet meer in aanmerking genomen. Onvolledige aanvragen zullen tevens niet in aanmerking genomen worden.

Art. 4. In onderhavige beslissing wordt onder land- en tuinbouwer verstaan de categorieën van personen zoals bepaald in de onderrichtingen betreffende de land- en tuinbouwtelling.

Art. 5. 

1. Groenbemesters:

 • Met ingang van 1 september 2013 bedraagt de toelage 25,00 euro per hectare ingezaaide groenbemester. Gedeelten van een hectare worden in verhouding betoelaagd.
 • De betoelaging heeft betrekking op 100% van de ingezaaide oppervlakte.
 • De jaarlijkse goedgekeurde lijst van groenbemesters van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij wordt gebruikt als lijst van erkende groenbemesters voor de toelage. De opgegeven hoeveelheden zaad in deze lijst, worden beschouwd als ideale groenbemestingshoeveelheid per hectare akkerland.
 • Voor het verkrijgen van de premie dient de land- en/of tuinbouwer volgende formaliteiten te vervullen:
  a) voor 30 november van elk jaar een volledig ingevuld aanvraagformulier indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het model van het aanvraagformulier is als bijlage aan dit besluit gehecht.
  b) bij het aanvraagformulier wordt een kopie van de factuur van de zaadleveringen van het jaar van de aanvraag gevoegd.
  c) bij het aanvraagformulier wordt een orthofotoplan of een kadastraal plan gevoegd, waarop de precieze ligging van de ingezaaide percelen wordt aangeduid. Indien de perceelnummers ongekend zijn, dient een duidelijk orthofotoplan op leesbare schaal, met aanduiding van de percelen, toegevoegd te worden.

 2. Grondontleding:

 • Met ingang van 1 september 2013 bedraagt de toelage 15,00 euro per staal, met een maximum van 1 staal per begonnen schijf van 5 hectare bebouwde oppervlakte te Wortegem-Petegem.
 • De toelage is éénmalig per jaar en per perceel, met een maximum van 5 stalen per betoelagingsjaar.
 • De grondontleding moet uitgevoerd worden door de Bodemkundige Dienst van België of een gelijkwaardig erkende dienst of instelling.
 • Voor het verkrijgen van de premie dient de land- en/of tuinbouwer volgende formaliteiten te vervullen:
  a) voor 30 november van elk jaar een volledig ingevuld aanvraagformulier indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het model van het aanvraagformulier is als bijlage aan dit besluit gehecht.
  b) bij het aanvraagformulier wordt een kopie van de factuur van de grondontleding gevoegd.
  c) bij het aanvraagformulier wordt een voor eensluidend verklaarde kopie van het resultaat van de grondontleding gevoegd.
  d) bij het aanvraagformulier wordt een orthofotoplan gevoegd, waarop de precieze ligging van het gecontroleerde perceel wordt aangeduid. Indien de perceelnummers ongekend zijn, dient een duidelijk orthofotoplan op leesbare schaal, met aanduiding van de percelen, toegevoegd te worden.

 3. Meststaalanalyses:

 • Met ingang van 1 september 2013 bedraagt de toelage 15,00 euro per staal, met een maximum van 2 stalen per betoelagingsjaar.
 • De toelage is jaarlijks hernieuwbaar.
 • Voor het verkrijgen van de premie dient de land- en/of tuinbouwer volgende formaliteiten te vervullen:
  a) voor 30 november van elk jaar een aanvraagformulier indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het model van het aanvraagformulier is als bijlage aan dit besluit gehecht.
  b) bij het aanvraagformulier wordt een kopie van de factuur van de meststaalanalyse gevoegd.
  c) bij het aanvraagformulier wordt een kopie van het resultaat van de meststaalanalyse gevoegd.
  d) bij het aanvraagformulier wordt een orthofotoplan gevoegd, waarop de precieze ligging van het gecontroleerde perceel wordt aangeduid. Indien de perceelnummers ongekend zijn, dient een duidelijk orthofotoplan op leesbare schaal, met aanduiding van de percelen, toegevoegd te worden.

   
Art. 6. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. Bij het vaststellen van misbruiken en verkeerde aangiften of verklaringen worden aan de betrokken land- en/of tuinbouwer de toelagen ontzegd voor een periode van 3 jaar.

Art. 7. Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de financieel beheerder.

Art. 8. De Milieudienst controleert of de aanvraag beantwoordt aan de voorschriften van het reglement. Vervolgens worden de aanvragen voor uitbetaling van de toelagen voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. De gemeente behoudt zich het recht voor om een gemeentelijk ambtenaar ter plaatse een controle te laten uitvoeren. Indien uit zijn verslag blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement is voldaan, wordt de premie niet uitbetaald of teruggevorderd.
Na goedkeuring wordt overgegaan tot uitbetaling van de toelage.

Art. 9. De vroegere gemeenteraadsbeslissingen inzake groenbemesting, grondontleding en grondstaalanalyses worden opgeheven met ingang van 1/09/2013 en vervangen door het onderhavig subsidiereglement.

Art. 10. Deze gemeenteraadsbeslissing heeft uitwerking vanaf 1/09/2013. De erin voorziene subsidies zullen worden toegekend binnen de perken van de jaarlijks op de begroting ingeschreven kredieten.